மோகமுள்

விழிவாசல் திறந்த‌ பின்
மூச்சின் வெப்பத்தில்
உருகும் ஆசை,
உதடு ரேகைக்குள்
ஒளிந்து விளையாடும்!

திரண்ட நின்மார்பில்
மனம் சாய்த்துத்
துவங்கும் காதல்,

உந்திச்சுழி கூட்டும்
உன்மத்தத்தில்
விரைப்பேறும் என்னம்பு
குறும்போடு நின் குறிபுகும்!

உச்சத்தில் உயிர் முயங்கி
வெளியேறும் உயிரணுக்கள்
நின் பாதகமலங்களில்
சரணடையும்
என்காதல் அர்ப்பணம்!
என்காமம் சமர்ப்பணம்!

Advertisements